Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / DYREKTOR

DYREKTOR

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

MGR EWA RULECKA

INTERESANTÓW, PO UPRZEDNIM ZAANONSOWANIU,

PRZYJMUJE W CZWARTKI OD 14.00 - 15.30

 

Dyrektor Przedszkola:

1.Przedszkolem kieruje Dyrektor Przedszkola

2.Dyrektor w szczególności:

1)  kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje  je na zewnątrz ;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny ;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

4) realizuje uchwały  Rady Gminy oraz Rady Pedagogicznej  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących ;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki  zaopiniowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich     prawidłowe wykorzystanie , a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę przedszkola ;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom  oraz innym pracownikom przedszkola w czasie zajęć organizowanych przez placówkę ;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych ;

8)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ;  

9) przyjmuje dzieci do przedszkola stosując zasadę powszechnej dostępności ;

10) stwarza warunki do działania na terenie placówki: wolontariuszy , stowarzyszeń i innych organizacji ,
w szczególności harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub  rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej placówki ;

11) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz  stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

12) współdziała z rodzicami i Radą Rodziców ;

13) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

14)odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

15)organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 3.Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli , oraz innych pracowników przedszkola ;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ;

2) występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców , w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

3) ocenia pracę nauczycieli.

4.Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

5.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

 

 

Redakcja strony: DYREKTOR Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:administrator
  • Pierwsza publikacja:Sandel Katarzyna2019-11-10 11:38:28
  • Aktualizacja publikacji:Sandel Katarzyna2019-11-10 11:38:34
  • Wytworzenie publikacji:Sandel Katarzyna2019-11-10 11:38:28
  • Zatwierdzenie informacji:Sandel Katarzyna2019-11-10 11:38:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Prof.H. Czeczotta 4,
41-250 Czeladź
Tel: 32 265 33 78
Fax 32 265 33 78
Nip 625 20 44 951

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl